สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย
(The Association of Private Higher Education Institutions of Thailand)


 ประวัติความเป็นมา

            สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย ได้กำเนิดขึ้นด้วยความสามัคคี กลมเกลียวของผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์ร่วมกันในอันที่จะสร้างความมั่นคง ความเจริญรุ่งเรืองให้เกิดขึ้นแก่ชาติบ้านเมือง โดยสร้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพเพื่อรับใช้สังคมและประเทศชาติก่อนที่จะเป็นสมาคมฯ อันเป็นนิติบุคคลตามกฎหมายนั้น ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษาเอกชน ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ ที่จะกระทำให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดีนั้น จำเป็นต้องมีพลังแห่งความสามัคคีเป็นปัจจัยสำคัญ

            ดังนั้นในขั้นแรกผู้บริหารสถาบัน จึงได้รวมตัวกันเป็นกลุ่มก่อนประกาศใช้พระราชบัญญัติวิทยาลัยเอกชน พ.ศ. 2512 อธิการของแต่ละสถาบัน ผลัดเปลี่ยนทำหน้าที่เป็นประธานของกลุ่มสลับกันไป ซึ่งในระยะแรกนั้น มีสถาบันอุดมศึกษาเอกชนอยู่ 6 สถาบัน ตราบจนกระทั่งวันที่ 25 กันยายน พ.ศ.2519 จึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้เรียกกลุ่มนี้ว่า “ชมรมผู้บริหารวิทยาลัยเอกชน แห่งประเทศไทย” มีข้อบังคับชมรมซึ่งยังไม่มีสภาพเป็น นิติบุคคลแต่มีประธานชมรมซึ่งเป็นหัวหน้า มีการประชุมปรึกษาหารือกันในเรื่องต่าง ๆ ของวิทยาลัยเอกชน อย่างน้อยเดือนละครั้งต่อเนื่องกันและเมื่อชมรมฯ เป็นปึกแผ่นมั่นคงดีแล้ว ชมรมฯ ได้มีมติเป็นเอกฉันท์ให้จดทะเบียนเป็น “สมาคมวิทยาลัยเอกชนแห่งประเทศไทย” เมื่อวันที่ 18 พฤศจิกายน 2520 ต่อมาเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2522 และเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติ ดังกล่าว สมาคมฯ จึงเปลี่ยนชื่อเป็น “สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย” ตั้งแต่วันที่ 23 กรกฎาคม 2522 เป็นต้นมา ตราบจนทุกวันนี้

            ในปี 2553 สมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย มีสมาชิกรวม 61 สถาบัน จำแนกเป็น มหาวิทยาลัย 36 แห่ง วิทยาลัย 20 แห่ง และสถาบัน 5 แห่ง

History

            "Founding private institutions of higher learning had been the aspiration of every thai government those involved in education would agree that education in Thailand is still problematic. Though the government has established purely government-supported universities in which all administrators and instructors are government offcials, the number of universities of such nature is still insuffcient to respond to the needs of the nation and those who desire to learn. There is, however, unutillzed force... the private sector force. There are many scholars who wish to disseminate their knowledge to the youth. Rapidly expanding government-supported universities would encounter such obstacles as investment capital, equipment, instructors and administrators. Lending support to those who are interested in founding instiutions of higher learning will help alleviated the government burden and should be the first step in tackling educational problems..."

            Excerpt of His Majesty the Kings Royal Address granted to executive officers of the Association of Private Higher Institutions of Thailand at Chitralada Palace, July 15, 1970

           Though the first private College Act was promulgated in 1969 six private colleges were already in existence. They were Bangkok College (now, Bangkok University), College of Commerce (now, The University of the Thai Chamber of Commerce), College of Business Administration (now, Dhurakijpundit University), Krirk College (now, Krirk University), Thai Suriya College (now, Sripatum University), and Patana College (now defunct). The administrators of these six existing private colleges gathered as a group having the president of each institution take turns to lead the group which meet at least once monthly to discuss and exchange views on administrative problems in each institution, remedies to such problems and ways in dealing with other organizations involved. On September 25, 1976 the group took the name of private college Administrators Club of Thailand. A year after, it was unanimously agreed amongst the ten existing member institutions that the club became a juristic entity, bearing the name of the. Association of Private Colleges of Thailand on November 18, 1977.

           Not until July 23, 1979, was the name changed to the Association of Private Higher Education Institutions of Thailand to conform with the Private Higher Education Institution Act of 1979, The Association originated with the following objectives.

           In 2010, the Association of Private Higher Education Institutions of Thailand has 61 members consisting of 36 universities, 20 colleges and 5 institutions.

รายนามสมาชิกสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชน แห่งประเทศไทย 61 สถาบัน

 1. มหาวิทยาลัยกรุงเทพ
 2. มหาวิทยาลัยเกริก
 3. มหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิต
 4. มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี
 5. มหาวิทยาลัยการจัดการและเทคโนโลยีอีสเทิร์น
 6. มหาวิทยาลัยคริสเตียน
 7. มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา
 8. มหาวิทยาลัยเซนต์จอห์น
 9. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร
 10. มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์
 11. มหาวิทยาลัยธนบุรี
 12. มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด
 13. มหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่
 14. มหาวิทยาลัยนานาชาติเอเชีย-แปซิฟิก
 15. มหาวิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
 16. มหาวิทยาลัยปทุมธานี
 17. มหาวิทยาลัยพายัพ
 18. มหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น
 19. มหาวิทยาลัยภาคกลาง
 20. มหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
 21. มหาวิทยาลัยโยนก
 22. มหาวิทยาลัยรังสิต
 23. มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
 24. มหาวิทยาลัยราชธานี
 25. มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
 26. มหาวิทยาลัยเว็บสเตอร์(ประเทศไทย)
 27. มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น
 28. มหาวิทยาลัยศรีปทุม
 29. มหาวิทยาลัยสยาม
 30. มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
  31. มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
  32. มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
  33. มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ
  34. มหาวิทยาลัยเอเชียอาคเนย์
  35. มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย
  36. มหาวิทยาลัยอิสลามยะลา
  37. วิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ
  38. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนา
  39. วิทยาลัยเฉลิมกาญจนาระยอง
  40. วิทยาลัยเชียงราย
  41. วิทยาลัยเซนต์หลุยส์
  42. วิทยาลัยเซาธ์อีสท์บางกอก
  43. วิทยาลัยนานาชาติเซนต์เทเรซา
  44. วิทยาลัยดุสิตธานี
  45. วิทยาลัยตาปี
  46. วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้
  47. วิทยาลัยทองสุข
  48. สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น
  49. สถาบันเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
  50. วิทยาลัยนครราชสีมา
  51. วิทยาลัยบัณฑิตเอเซีย
  52. สถาบันบัณฑิตศึกษาจุฬาภรณ์
  53. วิทยาลัยพุทธศาสนานานาชาติ
  54. วิทยาลัยพิษณุโลก
  55. สถาบันรัชต์ภาคย์
  56. วิทยาลัยราชพฤกษ์
  57. วิทยาลัยลุ่มน้ำปิง
  58. วิทยาลัยแสงธรรม
  59. วิทยาลัยสันตพล
  60. วิทยาลัยอินเตอร์เทค-ลำปาง
  61. สถาบันอาศรมศิลป์


 

Copyright [c] 2001 By Siam University.
235 Petchkasem Road, Phasi-charoen, Bangkok 10160
Tel. (662) 457-0068 Fax. (662) 457-3982
e-mail : webmaster@siam.edu